Algemene voorwaarden

7 dagen per week tot 24:00 bereikbaar 06-20351654

ALGEMENE VOORWAARDEN RIOOL REINIGINGSDIENST (RRD) DE VOS

Gevestigd Slufterplantsoen 133
1316 KV Almere

Gedeponeerd bij KvK.

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

1a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of uitvoering van werkzaamheden door rrd de Vos gevestigd te Almere aangegaan;

1b De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van rrd de Vos;

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van rrd de Vos afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Definitie

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de overeenkomst is aangegaan of in wiens opdracht is gehandeld.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

3a Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van rrd de Vos zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld;

3b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens rrd de Vos van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat rrd de Vos tot uitvoering van de aan haar verleende opdracht is overgegaan overeenkomstig de order is een overeenkomst tot stand gekomen.

3c Indien wordt getransigeerd met twee of meer opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

3d Fouten of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van rrd de Vos leiden en doen rrd de Vos evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade door bovenstaande factoren veroorzaakt.

Artikel 4: Prijzen

4a Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt de prijs overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door rrd de Vos aangegeven tarief.

4b Indien na totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op / of aflevering de prijzen van de hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, wijzigingen ondergaan, is rrd de Vos gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4c Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4d Ter zake van de uitgevoerde opdracht wordt door rrd de Vos op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties;

4e Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw), en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5: Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan rrd de Vos alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten ( kosten van voorbereiding, opslag, provisie, bestelde goederen e.d. ) te vergoeden, alles onverminderd het recht van rrd de Vos op vergoeding wegens winstderving, zomede de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: Levering en leveringstermijnen

6a Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor rrd de Vos zijn de goederen te leveren en / of de werkzaamheden uit te voeren; Overschrijdingen van de leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.

6b Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan rrd de Vos kan worden toegerekend overeenkomstig deze standaard voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;

6c Indien de opdrachtgever de goederen voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden deze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden;

6d Levering geschiedt steeds “af magazijn”, alwaar de goederen zijn opgeslagen. Het risico gaat derhalve op de opdrachtgever over op het moment dat de goederen het magazijn verlaten. Dit geldt ook, indien rrd de Vos op zich heeft genomen de goederen elders af te leveren;

6e rrd de Vos is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ontstaan door of in verband met het transport en het afleveren door of namens rrd de Vos

6f rrd de Vos behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren; De administratie, vervoer en/of verpakkingskosten zijn alsdan voor rekening van de opdrachtgever;

Artikel 7: Reclame

7a Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de goederen het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, rrd de Vos terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q.

oplevering rrd de Vos schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de goederen zijn opgeleverd c.q. het werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

7b Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 8: Betaling

8a De vorderingen van rrd de Vos dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever;

8b Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of schuldvergelijking ten kantore van rrd de Vos of op een door rrd de Vos aan te wijzen bank of girorekening.

8c Onverminderd het recht van retentie, zal rrd de Vos bij het uitvoeren van een opdracht waarbij het in rekening te brengen bedrag tenminste € 1.000,- Euro bedraagt vrij staan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van rrd de Vos;

8d Indien de opdrachtgever de vordering van rrd de Vos niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft rrd de Vos zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum;

8e rrd de Vos is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen;

8f De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de som van hoofdsom plus rente, aangevuld met bureaukosten met een minimum van € 50,- Euro. Uit het enkele feit dat rrd de Vos zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten;

8g Bij betalingen worden vorderingskosten en rente primair berekend.

8h Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij rrd de Vos wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9a Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over risico en in het bijzonder het overgaan op de opdrachtgever is bepaald, blijven de geleverde goederen, alsmede de aangevoerde onderdelen en materialen eigendom van rrd de Vos totdat de opdrachtgever al hetgeen hij ter zake van of in verband met de door rrd de Vos gedane leveringen van goederen of diensten met inbegrip van rente en kosten, aan rrd de Vos verschuldigd is, volledig heeft betaald;

9b De opdrachtgever is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de producten, voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan rrd de Vos heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd, noch beleend of in pand worden gegeven of op welke wijze dan ook of welke titel ook uit het bedrijf c.q. de macht van de opdrachtgever worden gebracht, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover rrd de Vos heeft voldaan;

9c Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens rrd de Vos en voorts in geval van ontbinding der overeenkomst uit welke hoofde dan ook, zal rrd de Vos gerechtigd zijn alle goederen, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, alsmede de goederen, indien deze aan een ander goed zijn bevestigd, op eerste vordering te demonteren en terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan rrd de Vos te retourneren, alles onverminderd het recht van rrd de Vos op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen.

Artikel 10: Retentierecht

Onverminderd het wettelijk Retentierecht is rrd de Vos gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen rrd de Vos uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft rrd de Vos ook in het geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11a rrd de Vos is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b: Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld.

c: Onoordeelkundig gebruik van de door rrd de Vos geleverde goederen.

d: Het verstrekken door opdrachtgever van onvolledige c.q. onjuiste informatie.

11b rrd de Vos is slechts aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door rrd de Vos te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden;

11c Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing;

11d rrd de Vos zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden;

11d rrd de Vos is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die rrd de Vos onder zich heeft.

Artikel 12: Garantie

12a Ter zake van door rrd de Vos geleverde goederen respectievelijk de door rrd de Vos opgeleverde werkzaamheden zijn garantiebepalingen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk met rrd de Vos zijn overeengekomen.

12b Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek, resp. importeurs of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

12c Alle aanspraken op eventuele garantie vervallen wanneer de opdrachtgever zelf of middels derden, zonder toestemming van rrd de Vos, reparaties c.q. wijzigingen verricht, respectievelijk laat verrichten met betrekking tot het geleverde en/of opgeleverde werk.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met rrd de Vos gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft rrd de Vos het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te laten ontbinden, te hare keuze zonder dat rrd de Vos tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke rrd de Vos ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 14: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze “Algemene Voorwaarden” zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Partijen kiezen in deze domicilie ten kantore van rrd de Vos

Artikel 15: Reparatie en montagewerkzaamheden

15a Reparatie en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij rrd de Vos geldende tarieven.

15b rrd de Vos is gerechtigd, ongeacht het Retentierecht, bij reparaties en/of montages van grotere omvang dan € 500,- van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.

15c Het met de reparatie en montagewerkzaamheden belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door rrd de Vos geleverde materiaal dat bij de opdracht was inbegrepen.

15d Wanneer de reparatie en montagewerkzaamheden buiten haar schuld om worden vertraagd is rrd de Vos gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

15e Indien na uitvoering van de aan rrd de Vos opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het desbetreffende object niet binnen een week na laatstbedoelde tijdstip is afgehaald, is rrd de Vos gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen overeenkomstig het in haar geldende tarief.

15f Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van rrd de Vos, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 16: Afwijkende voorwaarden

16a Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze “Algemene Voorwaarden”, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door rrd de Vos schriftelijk zijn geaccepteerd.

16b Bij samenvallen van de door opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige “Algemene Voorwaarden” zullen de voorwaarden van rrd de Vos prevaleren.

Artikel 17: Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van rrd de Vos binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.

Artikel 18: Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt rrd de Vos om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een in overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door rrd de Vos aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door rrd de Vos met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

Artikel 19: Overmacht

19a Indien rrd de Vos door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft rrd de Vos onverminderd de haar verder toekomende rechten het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

19b Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, ingrijpende temperatuur schommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export of importverboden, weigering import en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van toeleveranciers van rrd de Vos of ander wijzen van niet voldoen door deze aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan rrd de Vos kan worden tegengeworpen.

Artikel 20: Verzekering

20a De opdrachtgever kan rrd de Vos verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke rrd de Vos niet aansprakelijk is.

20b Indien de opdrachtgever aan rrd de Vos heeft opgedragen een zodanige dan wel een meer beperkte verzekering af te sluiten en rrd de Vos heeft deze opdracht aanvaard en bevestigd, zal laatstgenoemde aansprakelijk zijn voor de schaden, die voor de opdrachtgever zullen voortvloeien uit het niet ten uitvoer brengen van de hem gegeven opdracht.

Artikel 21: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Call Now Button